• อัตลักษณ์

  ปฐมวัย: สลามเด่น เก่งดุอา

  ขั้นพื้นฐาน: มีทักษะการอ่านอัลกุรอ่านตามหลักไวยกรณ์อาหรับ

 • เอกลักษณ์

  ปฐมวัย: โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา เป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและเน้นการมีจิตสาธารณะ

  ขั้นพื้นฐาน: โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา โรงเรียนสอนอัลกุรอ่าน สอนกีตาบแบบดั้งเดิม และเป็นโรงเรียนประจำ

 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู และการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพต้องเป็นหนึ่ง

 • พันธกิจ

  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงกำหนดพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ
  2. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความสามารถในการคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย
  3. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและไทยและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
  4. ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
  5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
  8. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร
  9. .ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเป็นแบบอย่างที่ดี

โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS