-ข้อมูลนักเรียน-

เลขประจำตัวประชาชน:
คำนำหน้า:
ชื่อ:
นามสกุล:
วันเกิด:
เดือน:
ปี:
เพศ:
สัญชาติ:
ศาสนา:
ความสามารถพิเศษ:
ความพิการ:
-ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน-

บ้านเลขที่:
หมู่:
ถนน:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
ไปรษณีย์:
เบอร์โทร:
อีเมล์:
-ข้อมูลวุฒิการศึกษา-

สมัครเข้าเรียนชั้น:
จบจากสถานศึกษา:
ที่ตั้ง:
เกรดเฉลี่ย (GPA):
(ท่านสามารถกรอกค่าเกรด ตั้งแต่ 0.00-4.00)
ผู้แนะนำ:
-อัพโหลดเอกสาร-

อัพโหลดรูปนักเรียน:
(ส่วนการแสดงรูปภาพนักเรียน)
อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน:
(ส่วนการแสดงบัตรประชาชนนักเรียน)
อัพโหลดสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน:
(ส่วนการแสดงทะเบียนบ้านนักเรียน)
อัพโหลดเอกสารแสดงผลการเรียนนักเรียน:
(ส่วนการแสดงเอกสารแสดงผลการเรียนนักเรียน)
อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง:
(ส่วนการแสดงสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง)
อัพโหลดสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง:
(ส่วนการแสดงสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง)

โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS