โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา จัดโดยสำนักงานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS