ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานนั้น โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชน นั้น

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายลงตามลำดับ และได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และให้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. บุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ระบุในข้อ 2 ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มกราคม 2565 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจการให้บริการแก่ประชาชน

2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับบริหารสูง ระดับบริหารต้น ระดับอำนวยการสูง และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต้นสังกัดตามปกติ

3. ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home)

4. ให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

  


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS