โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563

      ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มัสยิดกรือเซะ ในกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ภารกิจทางกองทัพอากาศ สัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมัสยิดกรือเซะ สถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลาม

        

    


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS